Bedriftsinternt Grunnkurs i ASH

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bedriftsinternt Grunnkurs i ASH

Dette er et grunnkurs i Arbeidsmiljø, Sikkerhet og Helse (ASH) for sjøfartsbransjen. Kurset leveres bedriftsinternt der det måtte passe dere, og dekker kravene fastsatt av Sjøfarts-direktoratet sine føringer for opplæring i ASH-arbeid iht. ASH-forskriften §5-14.

Mer om kurset

Hvem

Arbeidstakernes representanter i spørsmål knyttet til helse, miljø og sikkerhet som skal være med å sikre forsvarlig arbeidsmiljø.  Omfatter ansatte med roller og oppgaver innen ASH på skip som medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og verneombud, ledere, HMS-ansvarlige, HR-personell og andre som har til oppgave å lede eller på annet vis har ansvar for medarbeidere.  Dette kan omfatte oppfølging av ulykkeshendelser, innkjøp av verneutstyr, risikovurdering, forslag til sikkerhetstiltak. mv.

Hva

Innføring i retningslinjer for arbeidsmiljø, sikkerhet og helse om bord på norskregistrerte skip og krav til blant annet risikovurdering, tilrettelegging av arbeid, personlig vernutstyr, kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr. Kurset omfatter systematisk HMS-arbeid: planlegging, sikkerhetsstyring, organisering, vernetiltak, utførelse og vedlikehold av helse-miljø- og sikkerhetsarbeidet med utgangspunkt i Skipssikkerhetsloven, skipsarbeidsloven og ISM-koden.

Kurset skal sette sentrale medarbeidere i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at ASH-arbeidet utføres på en god måte gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid. 

Når

Ledelsen har ansvaret for kontinuerlig og nødvendig sikkerhet for å sikre liv og helse, miljø og materielle verdier. Ansvaret ligger i første rekke på rederiet, og deretter på skipsføreren og de ansatte om bord. Ledelsen plikter å sette av tid til verne- og miljøarbeid og gi praktisk og tilrettelagt undervisning som hjelper de aktuelle medarbeidere til å ivareta roller og ansvarsområder.

Arbeidsgiver er pålagt å gi medarbeidere innføring i ASH-forskriften og annet relevant lovverk, systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, og ulike faktorer i arbeidsmiljøet.

Sentrale tema

• Lovverk og roller i HMS/ASH-arbeidet – hvordan skal verne- og miljøarbeidet drives

• Systematisk HMS/ASH-arbeid – sikkerhet, ulykkesforebygging, verneutstyr, risikoanalyse

• Fysisk arbeidsmiljøfaktorer / Yrkeshygiene/forebyggende tiltak

• Sykefravær – praktisk tilnærming for å redusere sykefravær

• Rus/AKAN

• Ergonomi på arbeidsplassen, støy, belysning, klima

• Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø – forebygge mobbing og trakassering på arbeidsplassen

GJENNOMFØRING

Vi benytter ulike former for undervisning i Grunnopplæring i ASH:

1. Gruppe

Gruppen er i seg selv en stor ressurs med mye samlet erfaring. Vi legger opp til diskusjoner og gruppearbeid med  erfaringslæring, gruppedeltagelse, praktiske gruppeoppgaver og refleksjoner som legges til rette av kursholder. Varighet: 2 dager fra kl. 09.00 - 16.00

2. E-læring

Fordypning innen følgende aktuelle temaer:

- Lovverk og roller

- Systematisk HMS-arbeid

- Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø     

- Fysisk arbeidsmiljø

- Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

- Ergonomi på arbeidsplassen

KURSAVGIFT

Pris ikke kunder fra 60 000,-
Pris kunder av Stamina  fra 50 000,-

Dette kurset er ikke MVA pliktig.

ikon-utropstegn_2_liten

Om kurset

Lovpålagt todagers kurs for ansatte med roller og oppgaver innen ASH på skip

E-lærings fordypningsmodul
Lovverk og roller - Systematisk HMS-arbeid - Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø - Fysisk arbeidsmiljø - Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø - Ergonomi på arbeidsplassen. Forhold som spiller inn her kan være graden av risikofylte arbeidsoperasjoner om bord,

Dokumenteres via kursbevis

Vi kan ringe deg

Kontakt oss

Kontakt oss for ytterligere informasjon eller skreddersøm av kurs.

Dersom du legger igjen ditt telefonnummer vil en av våre kurskonsulenter kontakte deg. Sammen kan dere finne en kursform som vil passe for dine medarbeidere. Du kan også kontakte oss på kurs@staminagroup.no

Vi kan ringe deg

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?