Generelle betingelser for Stamina Digital HMS

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Generelle betingelser for Stamina Digital HMS

Følgende bestemmelser gjelder for leveranse som er akseptert av STAMINA GROUP AS. Alt arbeid som utføres er underlagt disse vilkårene med mindre annet er klart og skriftlig avtalt.

1. Avtalens formål

Avtalen gjelder levering av tidsbegrenset tilgang og bruksrett til Leverandørens internettbaserte system for internkontroll av HMS kalt ”Digital HMS” (i det følgende kalt Systemet), samt de tilpasninger og tjenester som står i forbindelse med dette. Systemet dekker norske virksomheters behov innenfor systematisering og dokumentasjon av internkontroll, systematisk HMS arbeid og personalbehandling.

2. Leverandørens ansvar overfor kunden

Leverandøren vil levere det/de produkter og utføre de tjenester som er avtalt mellom partene. Innholdet i produkter og tjenester er beskrevet i «produktinformasjon Stamina Digital», de fremkommer i bilag til avtalen, eller det kan være inngått egen tilleggsavtale mellom partene. Nærværende avtale skal gjelde så lenge Kunden opprettholder sin lisens til bruk av Systemet.

Leverandøren skal sikre Kunden tilgang til Systemet og er forpliktet til å kvalitetssikre sine løsninger på en forsvarlig måte. Leverandøren er forpliktet til å sikre Kunden tilgang til nødvendig Systeminformasjon herunder internettbaserte hjelpefunksjoner.

Leverandøren skal sørge for at Kunden får tilgang til brukerstøtte (helpdesk) i tidsrommet mandag-fredag klokken 0800-1600.

Så lenge Kunden innehar lisens til bruk av Systemet, forplikter Leverandøren seg til vederlagsfritt å vedlikeholde og utbedre feil og mangler i Systemet. Mulige feil og mangler som Kunden ikke påberoper uten ugrunnet opphold, gir Leverandøren rett til vederlag for de utgifter rettingen påfører ham.

Leverandøren vil påse at Systemet oppdateres fortløpende ved endringer i relevante lover og forskrifter innenfor det området avtalen dekker.

Leverandøren tar Backup/sikkerhetskopi av alle datafiler en gang per døgn.

Dersom det blir behov for å rekonstruere data vil Leverandøren være ansvarlig for vederlagsfritt å rette feil og/eller tap som skyldes forhold på Leverandørens side. Ved behov for rekonstruksjon av data som skyldes forhold på Kundens side kan det inngås særskilt avtale med Leverandøren om leveranse av og pris på en slik tjeneste. Leverandøren har ikke plikt til å tilby en slik tjeneste.

Dersom det er avtalt om opplæring på lokasjon skal opplæringen foregå i Kundens lokaler med Kundens utstyr.

3. Kundens ansvar og forpliktelser

Kunden er ansvarlig for å legge inn informasjon i Systemet. Kunden er ansvarlig for at Systemet innholdsmessig er oppdatert og tilfredsstiller de krav som er satt til innhold og omfang i lov og forskrift overfor Kunden i relevante lover og forskrifter.

Kunden er selv ansvarlig for å oppfylle sine forpliktelser overfor andre herunder offentlige myndigheter og tilsynsmyndigheter på de ulike områder.

For at Leverandøren skal kunne oppfylle sine forpliktelser samtykker Kunden i å gi Leverandøren, fullstendige og nøyaktige opplysninger. Kunden er også ansvarlig for å utføre eventuelle oppgaver som er tillagt Kunden eller under Kundens kontroll og som er nødvendige for Leverandørens arbeide og leveranser. Kunden er selv ansvarlig for egen feilaktig bruk av systemet.

Kunden gir samtykke til at Leverandøren gis tilgang til å logge seg inn på Kundens brukere i forbindelse med support, fjernhjelp, rådgivning, feilsøking ol.

Kunden skal ikke demontere eller dekompliere programvaren i sine enkelte komponenter eller forsøke å få tilgang til kildekoder. Bruksretten til programvaren skal ikke overføres, leases, leies ut eller lånes bort til tredjemann.

4. Endringer og oppgraderinger av Systemet

Leverandøren forbeholder seg rett til å gjøre fortløpende endringer, oppgraderinger samt vedlikehold av Systemet i avtaleperioden. Formålet vil hovedsakelig være forbedringer og videreutvikling av Systemet, samt endringer knyttet til retting og endringer i tråd med endringer av regler ol.

Slike endinger er vederlagsfrie for Kunden. Kunden aksepterer slike endringer, herunder at det kan føre til endring av funksjonalitet og brukeroppsett uten at det medfører opplæringsansvar for Leverandøren overfor Kunden ut over alminnelig brukerstøtte.

5. Behandling av personopplysninger

I den utstrekning ytelsene innebærer behandling av personopplysninger, skal de ikke behandles på annen måte enn det som er nødvendig for Leverandørens oppfyllelse av sine
forpliktelser etter avtalen.

Personopplysninger kan ikke overlates til andre for lagring eller bearbeidelse uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Kunden.

I henhold til Personopplysningsloven § 13 med tilhørende forskrifter skal Kunden og Leverandøren gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved databehandling av personopplysninger.

For å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet skal både Kunden og Leverandøren dokumentere informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for medarbeiderne hos begge parter, Datatilsynet og Personvernnemnda.

Begge parter er selv ansvarlige for å oppfylle og etterleve de krav som stilles til dem i medhold av Personopplysningsloven med forskrifter.

6. Informasjon og konfidensialitet

All informasjon Leverandøren mottar om og fra Kunden skal behandles konfidensielt, slik at den ikke unødig blir kjent for uvedkommende. Begge parter er forpliktet til å ta nødvendige forholdsregler for å sikre overholdelse av taushetsplikten. Det som her er bestemt for partene gjelder også for deres ansatte. Taushetsplikten fortsetter å gjelde også etter opphør av nærværende avtale.

Kunden aksepterer at Leverandøren kan ha oppdrag for Kundens konkurrenter eller andre hvis interesser er eller kan være i konflikt med Kundens interesser.

Kunden må ikke utlevere opplysninger om Leverandøren eller Systemet eller bruke Systemet på en måte som kan føre til tap eller skade for Leverandøren.

Verken Kunden eller Leverandøren er forhindret fra å utlevere konfidensiell informasjon:

  • som er eller blir offentlig kjent på annen måte enn gjennom brudd på taushetsplikten;
  • som er eller blir kjent fra andre kilder uten restriksjoner i forhold til offentliggjøring; eller
  • i overensstemmelse med lov eller profesjonsbestemt forpliktelse.

Bestemmelsene over er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføring av avtalen.

7. Pris- og faktureringsbestemmelser

Årsavgiften for Kundens rett til å benytte Systemet kan endres av Leverandøren hvert år. Prisene på systemet skal reguleres årlig i henhold til utviklingen i lønnsindeksen for ansatte i privat sektor i helse og sosialtjenester.

  • Oppstartspris inkluderer årsavgiften for de neste 12 mnd. Denne faktureres ved avtaleinngåelse sammen med etableringskostnader, med 30 dagers forfall.
  • Årsavgift for påfølgende år faktureres forskuddsvis i samme kalendermåned som opprinnelig avtaleinngåelse, også her med 30 dagers forfall. (Eks. Kunden kjøper Systemet i august måned og vil da bli fakturert ny årsavgift fra 01.august påfølgende år.)
  • Andre leveranser, tjenester og særskilt avtalte løpende ytelser faktureres månedlig med 30 dagers forfall.

Ved forsinket betaling gjelder lov om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) slik den lyder til enhver tid.

8. Erstatning, ansvarsbegrensning

Alminnelige erstatningsrettslige regler skal gjelde mellom partene. Dog skal Kundens eventuelle erstatningskrav mot Leverandøren under ingen omstendigheter overstige det vederlag Leverandøren faktisk mottar ved inngåelse av nærværende avtale, eksklusiv merverdiavgift.

Dette gjelder også kontraktsbrudd, pliktforsømmelse, feil, uaktsomhet eller annet. Denne begrensningen gjelder ikke ved grov uaktsomhet eller forsett eller ansvar som etter lov ikke kan begrenses.

9. Force majeure

Verken kunden eller leverandøren vil være ansvarlige for manglende oppfyllelse eller forsinkelser av respektive forpliktelser etter denne avtalen hvis det skyldes situasjoner som ikke er påregnelige for en part, såkalt force majeure.

10. Opphavsrett

Leverandøren besitter retten til Systemet og ideen bak Systemet som sådant, så vel i sin nåværende som i eventuelt nye versjoner. Nærværende avtale gir således ingen eiendomsrett til Kunden, men kun en bruksrett som er begrenset i tid og innhold.

Opphavsretten til, tilpasninger av og tillegg til Systemet som leveres til Kunden skal likedan være Leverandørens eiendom, i det Kundens eventuelle bidrag til slike er hensyntatt i det vederlag Kunden skal betale.

Kunden forplikter seg uttrykkelig til å medvirke til beskyttelse av Leverandørens immaterielle rettigheter, blant annet ved straks å rapportere og eventuelt forhindre enhver form for ”hacking”, ”reverse engineering” eller annet angrep på Systemet han måtte få kjennskap til.

11. Overdragelse

Rettigheter og plikter etter denne avtale kan ikke overdras eller overføres til andre uten den annen parts forhåndssamtykke.

Dette gjelder også ved eventuell uthenting av data mv. jf. pkt 13.

12. Varighet og oppsigelse

Avtalen trer i kraft ved inngåelse, og løper videre inntil den sies opp av en av partene med 1 måneds varsel. En slik oppsigelse må være skriftlig og sendes pr. post eller på e-post til interaktiv@staminagroup.no. Oppsigelse av avtale gir ikke kunden rett på tilbakebetaling av allerede innbetalt årsavgift for den aktuelle perioden.

13. Rettigheter og plikter ved oppsigelse av avtalen

Ved opphør av avtalen gjennom oppsigelse fra en av partene forplikter Leverandøren seg til å stille til disposisjon for Kunden det innhold som Kunden har lagt inn i Systemet. Systemet vil stå åpent for kunden ut avtaleperioden, med mindre annet er særskilt avtalt. Ved oppsigelse vil leverandøren bekrefte endelig dato hvor systemet stenges. Kunden er selv ansvarlig for å hente ut aktuelt innhold/data for eget videre bruk. Etter utløpet av oppsigelsestiden, ved årets utløp er Leverandøren ikke lenger ansvarlig for å beholde data i Systemet og har ikke ansvar for lagring av data, back-up, rekonstruksjon el.

14. Reklamasjon, mislighold

Hvis Kunden ønsker å drøfte med Leverandør mulige forbedringer av system eller tjenester, eller hvis Kunden er misfornøyd med tjenestene som mottas, kan Kunden ta saken opp med Leverandør. Leverandør vil behandle klager raskt og nøye, og søke etter beste evne å oppklare forholdet til kunden Partene er enige om at forhandlinger skal føres før mislighold av noen art fører til konflikt. Dersom forhandlingene ikke fører frem, kan rettslige skritt iverksettes straks en av partene skriftlig erklærer forhandlingene for avsluttet.

Misligholdt betaling fra Kunde, etter betalingsoppfordring, gir Leverandøren rett til å stanse alle løpende ytelser, herunder å stenge Kundens tilgang til Systemet, inntil ytelsen er betalt.

Kontrakten kan heves av begge parter ved vesentlig mislighold. Betalingsmislighold ansees å være vesentlig mislighold som gir rett til hevning.

Ved heving vil Kunden har rett til få ut de data/opplysninger som ansees som Kundens eiendom. Leverandøren vil gi Kunden tilgang til å hente ut slike data med en gitt frist etter særskilt avtale.

Heving fra Kundens side vil ikke gi rett til tilbakebetaling av innbetalt årsavgift.

15. Lovvalg og verneting

Denne avtalen og tvister som måtte oppstå som følge av den er underlagt norsk lov. Leverandørens hjemting er å anse som eksklusivt verneting.Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?